26 آوریل 2020
برندگان لاتاری

آنلاک فرم DS260

نحوه آنلاک کردن فرم DS-260 برای آنلاک کردن یا باز کردن مجدد یک فرم DS-260 که اشتباهی در آن رخ داده است شرایط زیر وجود دارد.   پرونده برنده لاتاری هنوز به سفارت ارجاع نشده در این صورت باید طی یک ایمیل به مرکز کنسولی کنتاکی، درخواست باز شدن فرم DS را داشته باشید. آدرس ایمیل مرکز کنسولی کنتاکی KCCDV@state.gov میباشد. شما باید کد کانفرمیشن را به همراه نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد در متن ایمیل قرار دهید و در […]