15 سپتامبر 2016

معافیت از فرمان ۹۶۴۵ ترامپ

موضوع فرمان ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا که باعناوینی همچون Travel Ban یا فرمان بن ترامپ یا بن سوم شناخته میشود مربوط به تمام انواع ویزاهای آمریکا برای کسانی است که محل تولد آنها ایران میباشد. البته سه نوع ویزای FMJ در این ابلاغ وجود ندارند یعنی ویزاهای تحصیلی FMJ بدون هیچ ممنوعیتی در حال صدور است. اما سایر ویزاهای آمریکا قبل از صدور برای ایرانیان باید از یک فیلتر تحت عنوان معافیت از ابلاغ ریاست جمعوری ۹۶۴۵ عبور کنند. […]
26 آوریل 2020

شیوع کرونا مسبب ممنوعیت مهاجرت به آمریکا شد

رئیس جمهور ترامپ برای حفظ امنیت شغلی شهروندان آمریکایی، اقدام به امضا کردن دستور اجرایی کرد که مانع صدور ویزای مهاجرتی برای غیر آمریکایی ها خواهد شد. این ابلاغ به مدت دو ماه موثر است و بعد از دو ماه، در صورت نیاز مجدد تمدید خواهد شد.   زمان اعمال ممنوعیت های مهاجرتی ممنوعیت های مهاجرتی آمریکا به مدت ۲ ماه از تاریخ ۲۳ آوریل اعمال خواهد شد و در صورت نیاز قابل تمدید می باشد. بنابراین افرادی که بتوانند […]