13 می 2020

تغییرات در نحوه دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

نحوه دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه   مدتی است صدور گواهی عدم سوء پیشینه در بسیاری از شهرها برعهده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گذاشته شده است  و دیگر توسط دفاتر پلیس +۱۰ انجام نمی‌شود. دریافت گواهی عدم سو پیشینه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به روشهای زیر انجام میشود: ۱ تماس با دفتر پلیس+۱۰ در مرحله اول باید به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ شهر خود تماس بگیرید ودر صورتی که همچنان صدور گواهی عدم سو پیشینه را انجام میدهند […]